ࡱ> RcbjbjxxET5###8[T#'J'C.'0'0'0'0'0'0'$)5,>T'ESSST'4'C"C"C"Sz.'C"S.'C"C"v$$0@N$''0'$,s,(s-$s,O-$$XSSC"SSSSST'T'C"SSS'SSSSs-SSSSSSSSS/ : S^?e^105t^^e?ekuxR{vNh }_;N_jܕku T1z105001klU}fq\0[_SR{lQXteOS}S] z105002?e@\S^-Nck@SlQWk N\k10W_I{13F{(^pg @W)^ gW0W|vHh 105003?e@\"u{t|q}zS105004Ԛ@\R^ 0S^}t-N_ 0105005Ye@\S^Ts^ W\!h fDl\C|t(e^] z105006Ye@\mo W\w!he^] z105007)Yeyx[Ye(U\:y4X9e݈fd'YyrU\@S] z105008"umi|vU\@\gQy"umi/ec-e(u0W|vHh105009^4XU'Y>y@SS^4X͑^] z105010^4XUtWS^4X9e^] z105011^4XU8lj'YjYFrteO(+TK\24l)] z105012]R@\ e^] zUey506kSTs^3kNLtX9eU] z105013]R@\ e^] zU-Nck_][Kj_KjbdSs^bSW9eU] z105014]R@\ 4l)R] zUSb4lz_jD}fef_][I{6^b4lzhT-Pfe] z105015]R@\ 4l)R] zUyc4lRAme^] z105016]R@\ 4l)R] zUeq\@SNauQq@S\Pʎ4Xn*m`le^] z105017]R@\ [u N4lS] zUgQVnal4lUt^Ng] z105018]R@\ [u N4lS] zUSal4lUt^}%`2Amb4lz] z105019]R@\ lQWq] z{tU_lQWfe] z105020]R@\ lQWq] z{tU>yP[lQWfe] z 105021'Y0W] zUq\@SS9eUS}w] z105022'Y0W] zUnn9eUS-e}w] z105023>yg@\S^-Nck@S(WSwmk)>ygy)R}T'Yje^] z105024>yg@\-Nck@SW-Nk>ygy)R}T'Yje^] zHh105025>yg@\'Y[N gRfegqg-N_e^] z105026>yg@\SbGY\wRj;m'Yje^] z105027f[@\q_v|q},{Ng^nHh105028f[@\RNf['YlQ'Yj^] z105029f[@\,R@\^] z105030[u@\q\^4X'Yj܈7_fK\2o] z105031tXOw@\zzal26Rfv,nku105032W0W|v=~S^SbXgybW@S@Sk_6e105033.0LZ`  " $ * ǶzgRgAgARgARg!h\h^0B*OJPJQJph(h\h^05B*OJPJQJaJph$h\h^0B*OJPJQJo(phh^0B*OJPJQJo(ph+h\h^05B*OJPJQJaJo(ph+h!h^05B*OJPJQJaJo(ph hqO5CJ$OJPJQJaJ$o(&hh5CJ$OJPJQJaJ$o( hU5CJ$OJPJQJaJ$o(&hhOk95CJ$OJPJQJaJ$o(06@JLZSG $$Ifa$gd5!kd$$If4   F> % B t0   %6  44 layt^0 $$Ifa$gd% $VD^a$gdqOZbYM $$Ifa$gd5!kd$$If   F> % B t0   %6  44 layt^0 $Ifgd5! $$Ifa$gd-5 nbVM $Ifgd5! $$Ifa$gd-5 $$Ifa$gd5!kd5$$If   F> % B t0   %6  44 layt^0 $ , H nbVM $Ifgd5! $$Ifa$gd-5 $$Ifa$gd5!kd$$If   F> % B t0   %6  44 layt^0* , F H J V X ^ ` ( * , 8 : @ B X Z \ h j p r  " $ 6 8 ůůůůůůůůů(h\h^05B*OJPJQJaJph+h\h^05B*OJPJQJaJo(ph+h!h^05B*OJPJQJaJo(ph$h\h^0B*OJPJQJo(ph!h\h^0B*OJPJQJph % B t0   %6  44 layt^0 nbVM $Ifgd5! $$Ifa$gd-5 $$Ifa$gd5!kd $$If   F> % B t0   %6  44 layt^0 nbVM $Ifgd5! $$Ifa$gd< $$Ifa$gd5!kd$$If   F> % B t0   %6  44 layt^0  * nbbY $Ifgd5! $$Ifa$gd5!kdA$$If   F> % B t0   %6  44 layt^0* , : B Z nbbY $Ifgd5! $$Ifa$gd5!kd$$If   F> % B t0   %6  44 layt^0Z \ j r nbbY $Ifgd5! $$Ifa$gd5!kdy$$If   F> % B t0   %6  44 layt^0 nbbY $Ifgd5! $$Ifa$gd5!kd$$If   F> % B t0   %6  44 layt^0 nbbbY $Ifgd5! $$Ifa$gd5!kd$$If   F> % B t0   %6  44 layt^0 $ , 8 b nbbbY $Ifgd5! $$Ifa$gd5!kdM$$If   F> % B t0   %6  44 layt^08 ` b d r  D F H T V n p  " < > P R T ` b l n ưưưưư܈ưưư$hxTh^0B*OJPJQJo(ph(h\h^05B*OJPJQJaJph+h\h^05B*OJPJQJaJo(ph+h!h^05B*OJPJQJaJo(ph!h\h^0B*OJPJQJph$h\h^0B*OJPJQJo(ph5b d r z nbbbY $Ifgd5! $$Ifa$gd5!kd$$If   F> % B t0   %6  44 layt^0 nbbbY $Ifgd5! $$Ifa$gd5!kd$$If   F> % B t0   %6  44 layt^0  F nbbVM $Ifgd5! $$Ifa$gd-5 $$Ifa$gd5!kd! $$If   F> % B t0   %6  44 layt^0F H V ^ p nbbbY $Ifgd5! $$Ifa$gd5!kd $$If   F> % B t0   %6  44 layt^0 nbbbY $Ifgd5! $$Ifa$gd5!kdY $$If   F> % B t0   %6  44 layt^0 nbbbY $Ifgd5! $$Ifa$gd5!kd $$If   F> % B t0   %6  44 layt^0 " * > R nbbbY $Ifgd5! $$Ifa$gd5!kd $$If   F> % B t0   %6  44 layt^0R T b n nbVM $Ifgd5! $$Ifa$gd-5 $$Ifa$gd5!kd- $$If   F> % B t0   %6  44 layt^0n @BDPR|~,24DFHVưưưưưưưưưư(h\h^05B*OJPJQJaJph+h\h^05B*OJPJQJaJo(ph+h!h^05B*OJPJQJaJo(ph!h\h^0B*OJPJQJph$h\h^0B*OJPJQJo(ph= nbVM $Ifgd5! $$Ifa$gd-5 $$Ifa$gd5!kd $$If   F> % B t0   %6  44 layt^0 nbVM $Ifgd5! $$Ifa$gd-5 $$Ifa$gd5!kde $$If   F> % B t0   %6  44 layt^0BnbVM $Ifgd5! $$Ifa$gd-5 $$Ifa$gd5!kd$$If   F> % B t0   %6  44 layt^0BDRZ~nbVM $Ifgd5! $$Ifa$gd-5 $$Ifa$gd5!kd$$If   F> % B t0   %6  44 layt^0~nbVM $Ifgd5! $$Ifa$gd' $$Ifa$gd5!kd9$$If   F> % B t0   %6  44 layt^0nbVM $Ifgd5! $$Ifa$gd-5 $$Ifa$gd5!kd$$If   F> % B t0   %6  44 layt^0nbVM $Ifgd5! $$Ifa$gd-5 $$Ifa$gd5!kdq$$If   F> % B t0   %6  44 layt^0,4FnbVM $Ifgdg $$Ifa$gd-5 $$Ifa$gd5!kd $$If   F> % B t0   %6  44 layt^0FHV^nbVM $Ifgdg $$Ifa$gd-5 $$Ifa$gd5!kd$$If   F> % B t0   %6  44 layt^0nbbY $Ifgdg $$Ifa$gd5!kdE$$If   F> % B t0   %6  44 layt^0\ \\*\,\.\<\H\J\t\v\x\\\\\\\\\\]]]]] ]"]T]V]X]d]f]p]r]]]]ư܈ư܈ư܈ư܈ưư܈ư܈U$h\h^0B*OJPJQJo(ph(h\h^05B*OJPJQJaJph+h\h^05B*OJPJQJaJo(ph+h!h^05B*OJPJQJaJo(ph!h\h^0B*OJPJQJph$hxTh^0B*OJPJQJo(ph2nbVM $Ifgd5! $$Ifa$gd' $$Ifa$gd5!kd$$If   F> % B t0   %6  44 layt^0\,\nbVM $Ifgd5! $$Ifa$gd' $$Ifa$gd5!kd}$$If   F> % B t0   %6  44 layt^0W0W|v=~S^WS/n@S,{ Ng^0W͑R@S105034ꁆO4lNmiUO4l{}9eUS{tku%,{NS,{ Nkku105035ꁆO4lNmiU] z=~'Y^M4l`lfRXze^] z105036ꁆO4lNmiU] z=~'Y^mwm}."1200mm84l{[ov] z105037wcK] z@\cpChW W_j4XoYwcK|q}ku( N͑zSk)105038wcK] z@\Sg@S'Y>wwcK|q}] zku%,'Y-NT9jg}(,{Ng)105039'Y>wwcKN gPlQSwcKʎzX-gS] z(,{2g)105040N@\,{NkS^lQqQLʎyÌ|q}^nSqK{t,{2g 105041\Pʎ{t] zUY\Pʎ4Xv|q}-P9eU] z(,{2g)105042\Pʎ{t] zUkQ_zԚ\Pʎ4Xe^] z105043lQqQK8USzbwS_ ] z105044^|vU\@\~gq\@SeP^lQqOO[^] zHh105045^|vU\@\[^^4Xe^lQqOO[q}S] z105046^|vU\@\,Rt^klQqOO[^] zHh105047^|vU\@\SQy W[fe9e^lQqOO[q}S] z105048^|vU\@\gQVn@S^tIQ^4XW0WlQqQOO[^] z(MRg\Omi)105049^|vU\@\O@SmQ5_rq@SA0BW^W0WlQqQOO[^] z(MRg\Omi )105050^|vU\@\'Y T@Sf+P W\W0WlQqQOO[^] z (MRg\Omi )105051eS@\S݅S-N_^] z105052eS@\SSW^ZSir(Z=^{offU\:y] z_~WLHh105053eS@\SAmLj-N_^] z105054;NUt WW^jncjԚ|nje^nScU\105055nj @\'Yxeds^^nku105056uQy_@\͎NlQXppXl-e] z(][@S,{Nc)105057m2@\}fq\R͑^] z105058SOOleNRYTgSlsT(S1teO] z   PAGE \* MERGEFORMAT 1 ,\.\<\J\v\nbVM $Ifgd5! $$Ifa$gd' $$Ifa$gd5!kd$$If   F> % B t0   %6  44 layt^0v\x\\\\nbbY $Ifgd5! $$Ifa$gd5!kd$$If   F> % B t0   %6  44 layt^0\\\\]nbbY $Ifgd5! $$Ifa$gd5!kdQ$$If   F> % B t0   %6  44 layt^0]]]"]V]nbbY $Ifgd5! $$Ifa$gd5!kd$$If   F> % B t0   %6  44 layt^0V]X]f]r]]nbbY $Ifgd5! $$Ifa$gd5!kd$$If   F> % B t0   %6  44 layt^0]]]]]nbVM $Ifgd $$Ifa$gd $$Ifa$gd5!kd%$$If   F> % B t0   %6  44 layt^0]]]]]]]]^ ^ ^>^F^H^T^V^d^f^^^^q`q`J5q`q`J(h\h^05B*OJPJQJaJph+h!h^05B*OJPJQJaJo(ph!h\h^0B*OJPJQJph$h\h^0B*OJPJQJo(ph+h\h^05B*OJPJQJaJo(ph+h!hU5B*OJPJQJaJo(ph!h\hUB*OJPJQJph$h\hUB*OJPJQJo(ph(h\hU5B*OJPJQJaJph+h\hU5B*OJPJQJaJo(ph]]^ ^F^nbVM $Ifgd5! $$Ifa$gd' $$Ifa$gd5!kd$$If   F> % B t0   %6  44 layt^0F^H^V^f^^nbVM $Ifgd5! $$Ifa$gd-5 $$Ifa$gd5!kd]$$If   F> % B t0   %6  44 layt^0^^^^^nbVM $Ifgd5! $$Ifa$gd-5 $$Ifa$gd5!kd$$If   F> % B t0   %6  44 layt^0^^^^^^^^^^^^^ _ ___4_6_8_D_F_P_R_n_p_r_~________________``6`8`:`F`H`T````$hxTh^0B*OJPJQJo(ph+h!h^05B*OJPJQJaJo(ph!h\h^0B*OJPJQJph$h\h^0B*OJPJQJo(ph(h\h^05B*OJPJQJaJph+h\h^05B*OJPJQJaJo(ph5^^^^^nbbY $Ifgd5! $$Ifa$gd5!kd$$If   F> % B t0   %6  44 layt^0^^ __6_nbbY $Ifgd5! $$Ifa$gd5!kd1$$If   F> % B t0   %6  44 layt^06_8_F_R_p_nbbY $Ifgd5! $$Ifa$gd5!kd$$If   F> % B t0   %6  44 layt^0p_r____nbbY $Ifgd5! $$Ifa$gd5!kdi$$If   F> % B t0   %6  44 layt^0_____nbbY $Ifgd5! $$Ifa$gd5!kd$$If   F> % B t0   %6  44 layt^0___`8`nbbY $Ifgd5! $$Ifa$gd5!kd$$If   F> % B t0   %6  44 layt^08`:`H`T``nbbY $Ifgd5! $$Ifa$gd5!kd=$$If   F> % B t0   %6  44 layt^0`````nbbY $Ifgd5! $$Ifa$gd5!kd$$If   F> % B t0   %6  44 layt^0```````````aaaa a&a(a*aNaXaZa\a^a`ahajaparaaaaawgT%h^05B*OJPJQJaJo(phh^0B*OJPJQJo(phhUB*OJPJQJo(ph+h!h^05B*OJPJQJaJo(ph!h\h^0B*OJPJQJph$hxTh^0B*OJPJQJo(ph$h\h^0B*OJPJQJo(ph(h\h^05B*OJPJQJaJph+h\h^05B*OJPJQJaJo(ph ````anbbY $Ifgd5! $$Ifa$gd5!kdu$$If   F> % B t0   %6  44 layt^0aa a(aZanbbY $Ifgd5! $$Ifa$gd5!kd$$If   F> % B t0   %6  44 layt^0Za\ajaraanbbY $Ifgd5! $$Ifa$gd5!kd$$If   F> % B t0   %6  44 layt^0aaaaanbbY $Ifgd5! $$Ifa$gd5!kdI $$If   F> % B t0   %6  44 layt^0aaaaaaaaaaaabbbb6b8b:bFbHbNbPbbbdbfbrbtbbbbbbbbbbDZDZDZDZDZum`hJ'hVfOJQJaJjhVfU&h!B*CJOJPJQJaJo(ph"h%hOk95OJPJQJaJo(+h\h^05B*OJPJQJaJo(ph+h!h^05B*OJPJQJaJo(ph!h\h^0B*OJPJQJph$h\h^0B*OJPJQJo(ph(h\h^05B*OJPJQJaJph$aaaaanbbY $Ifgd5! $$Ifa$gd5!kd $$If   F> % B t0   %6  44 layt^0aabb8bneYP $Ifgd5! $$Ifa$gd5! $Ifgdkd!$$If   F> % B t0   %6  44 layt^08b:bHbPbdbnbbY $Ifgd5! $$Ifa$gd5!kd"$$If   F> % B t0   %6  44 layt^0dbfbtbbbnbVM $Ifgd5! $$Ifa$gd-5 $$Ifa$gd5!kd"$$If   F> % B t0   %6  44 layt^0bbbbbbbbbbbnf^YWYWYWYgd?5VD^$a$gd%kdU#$$If   F> % B t0   %6  44 layt^0 bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbccccc c ccccc&h!B*CJOJPJQJaJo(phho h9o(hVfhVfmHnHsHuh06Mjh06MUhhe hJ'hVfOJQJaJjhVfUhVfbbbbbbbbccc c cccccVD^$a$C0P1h2P:pe . A!n"n#n$n%S Dp$$If!vh#v#v #vB:V 4 t0   %655 5Byt^0$$If!vh#v#v #vB:V t0   %6,55 5Byt^0$$If!vh#v#v #vB:V t0   %6,55 5Byt^0$$If!vh#v#v #vB:V t0   %6,55 5Byt^0$$If!vh#v#v #vB:V t0   %6,55 5Byt^0$$If!vh#v#v #vB:V t0   %6,55 5Byt^0$$If!vh#v#v #vB:V t0   %6,55 5Byt^0$$If!vh#v#v #vB:V t0   %6,55 5Byt^0$$If!vh#v#v #vB:V t0   %6,55 5Byt^0$$If!vh#v#v #vB:V t0   %6,55 5Byt^0$$If!vh#v#v #vB:V t0   %6,55 5Byt^0$$If!vh#v#v #vB:V t0   %6,55 5Byt^0$$If!vh#v#v #vB:V t0   %6,55 5Byt^0$$If!vh#v#v #vB:V t0   %6,55 5Byt^0$$If!vh#v#v #vB:V t0   %6,55 5Byt^0$$If!vh#v#v #vB:V t0   %6,55 5Byt^0$$If!vh#v#v #vB:V t0   %6,55 5Byt^0$$If!vh#v#v #vB:V t0   %6,55 5Byt^0$$If!vh#v#v #vB:V t0   %6,55 5Byt^0$$If!vh#v#v #vB:V t0   %6,55 5Byt^0$$If!vh#v#v #vB:V t0   %6,55 5Byt^0$$If!vh#v#v #vB:V t0   %6,55 5Byt^0$$If!vh#v#v #vB:V t0   %6,55 5Byt^0$$If!vh#v#v #vB:V t0   %6,55 5Byt^0$$If!vh#v#v #vB:V t0   %6,55 5Byt^0$$If!vh#v#v #vB:V t0   %6,55 5Byt^0$$If!vh#v#v #vB:V t0   %6,55 5Byt^0$$If!vh#v#v #vB:V t0   %6,55 5Byt^0$$If!vh#v#v #vB:V t0   %6,55 5Byt^0$$If!vh#v#v #vB:V t0   %6,55 5Byt^0$$If!vh#v#v #vB:V t0   %6,55 5Byt^0$$If!vh#v#v #vB:V t0   %6,55 5Byt^0$$If!vh#v#v #vB:V t0   %6,55 5Byt^0$$If!vh#v#v #vB:V t0   %6,55 5Byt^0$$If!vh#v#v #vB:V t0   %6,55 5Byt^0$$If!vh#v#v #vB:V t0   %6,55 5Byt^0$$If!vh#v#v #vB:V t0   %6,55 5Byt^0$$If!vh#v#v #vB:V t0   %6,55 5Byt^0$$If!vh#v#v #vB:V t0   %6,55 5Byt^0$$If!vh#v#v #vB:V t0   %6,55 5Byt^0$$If!vh#v#v #vB:V t0   %6,55 5Byt^0$$If!vh#v#v #vB:V t0   %6,55 5Byt^0$$If!vh#v#v #vB:V t0   %6,55 5Byt^0$$If!vh#v#v #vB:V t0   %6,55 5Byt^0$$If!vh#v#v #vB:V t0   %6,55 5Byt^0$$If!vh#v#v #vB:V t0   %6,55 5Byt^0$$If!vh#v#v #vB:V t0   %6,55 5Byt^0$$If!vh#v#v #vB:V t0   %6,55 5Byt^0$$If!vh#v#v #vB:V t0   %6,55 5Byt^0$$If!vh#v#v #vB:V t0   %6,55 5Byt^0$$If!vh#v#v #vB:V t0   %6,55 5Byt^0$$If!vh#v#v #vB:V t0   %6,55 5Byt^0$$If!vh#v#v #vB:V t0   %6,55 5Byt^0$$If!vh#v#v #vB:V t0   %6,55 5Byt^0$$If!vh#v#v #vB:V t0   %6,55 5Byt^0$$If!vh#v#v #vB:V t0   %6,55 5Byt^0$$If!vh#v#v #vB:V t0   %6,55 5Byt^0$$If!vh#v#v #vB:V t0   %6,55 5Byt^0$$If!vh#v#v #vB:V t0   %6,55 5Byt^0sSdAO&jsSdAO&jsSdAO&jsSdAO&jsSdAO&j$EPC^8 \$EPC^8 \$EPC^8 \$EPC^8 \j 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ OJPJQJ_HmH nHsH tHD`D gQe1$ CJKH_HaJmH nHsH tH$A $ -k=W[WBi@B 0h\ 9r G$CJaJ&oA& ?50>\ W[CQKHPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V,cy'$g#."܈-,V* bث zï?g}e:: J@;ܭj6h|On)1,ʀ7{+ZR9-Y(\Һ a\q;nogofe8c6ñB%Ļ:qݢAQ ҐMA^&e>Cl]G-ʼ {.9a Ge"8bŀ_*,37~ב 2QgH,sU_XibE Ewd^Ɯ|()h](Q*oqCw:%N_h4-d,Jryp~{6P N*WbJpz;Jm.g < 4ߒ'y|jЖy&kbzZXZb׬8%U1م;5R>VD>~]ϐJxaAws:Ki߈], qJENpCH [OPg7#)M r`$~W`c(*xOmdOo{0m HC$(G*l-{jzvY,d*`LGX_s>=B6Ii֟=Ab9L638h&T-:LǬZp4ҶENxZƚxY(wHH>#;~ li-&-ʆ6tԲ'\`kˎ;\uN/f;ksC =ڢ4.2&1ײ/Y|pw*a>ֵPK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!Rtheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] 0247* 8 n ]^`abc +8<EJPZ H * Z b F R B~F,\v\\]V]]]F^^^^6_p___8```aZaaaa8bdbbbc !"#$%&'()*,-2345679:;=>?@ABCDFGHIKLMNOQ*,7!@ @H 0( 0( B S ? OLE_LINK3 OLE_LINK4 _Hlk404857733 "-.1DMP^acdejkr| 58JMW\]_hkrvwxy "+.8CLOYiru ),GJbe{~!%:CMdn{ "+/3BCDEFPTXclq$)345ABFQVjny|$':>DPSTVWYZ\]_`f `fNS%+0156rs/0}~ JKTVWYZ\]_`s3ss333333ssssssssss3s&1FQu!.BCNar$+ELkr "-@K[ft%<C]d$3IXer*JWr}23DSTVWYZ\]_`P>z"0^`0o(0 ^` hH0 ^` hH. ^` hH. ` ^` ` hH0 @ ^@ ` hH.  ^ ` hH. ^` hH0 ^` hH.P>0p    P-<$H!;o:>H?qAOCD4E@EZEsJIxnK06M eV ]S^0q_<`:m`p`|ab2bEZb]CfgAiZbj{ o]tp@BDOPQRTUVWZ\^ =\]d([{ 5 0 0 00000579;=?ACY[][nnQQ2qHP $POk92!xx wa-0166_k -#$$!$1$A$Q$a$q$ i Z'`IZ' Oh+'0,| $,4wa-0166Normal}2Microsoft Office Word@@FW]@NV@NV<Gz Rt h= G d.sө------@"Calibri--------- 2 FLc c'------------ 2 c1--- 2 c c'--- 2 Lc c'Aз------ sө----sө--------- 2 k cO_F 2 kc10  2 k/c5 2 kB c~׬IFpe &2 kcﶵC޶ؤ@ 2 kc ~EAз------sө--------- 2 SE~s 2 uE~ '7~------ 2 ~7D 2 ~7 '~9------ 2 9~peW 2 9~ '- @ !|D-- @ !|D-- @ !<|F-- @ !|-- @ !|-- @ !|7-- @ !|9-- @ !|-- @ !|-- @ !~D-- @ !~-- @ !~7-- @ !~-E--------- 2 LE105001 2 |E '7Aз- - - - - - sө- - - - - - - - - 2 7lB 2 7 '9- - - - - - - - - D2 ?&9sBIwΦCޤӾפκƤu{ 2 o9 '- @ !D-- @ !<F-- @ !-- @ !-- @ !7-- @ !9-- @ !-- @ !D-- @ !-- @ !7-- @ !-E------ 2 LE105002 2 |E '7- - - - - - 2 7]F 2 7 '9- - - - - - /2 ?9O_ϤqTpq 2 91 2 9a 2 C913 2 W9 2 g9( 2 o9ij| - - - - - - 2 ?9} 2 O9) 2 W9ga}o 2 9  2 9 '- @ !D-- @ !<F-- @ !-- @ !-- @ !7-- @ !9-- @ !-- @ !0D-- @ !0-- @ !07-- @ !0-E------ 2 LE105003 2 |E '7- - - - - - 2 7]F 2 7 '9- - - - - - &2 ?9]޲ztζݤ 2 9 '- @ !D-- @ !<F-- @ !-- @ !-- @ !7-- @ !9-- @ !-- @ !D-- @ !-- @ !7-- @ !-E------ 2 LE105004 2 |E '7- - - - - - 2 7| 2 7 '9- - - - - - 22 ?9WءuO_yߡv 2 9 '- @ !D-- @ !<F-- @ !-- @ !-- @ !7-- @ !9-- @ !-- @ !D-- @ !-- @ !7-- @ !-0E------ 2 )LE0105005 2 )|E0 '07- - - - - - 2 )70Ш| 2 )70 '09- - - - - - D2 )?&90O_Mpժٺ[xy]sؤu{ 2 )o90 '- @ !D-- @ !<F-- @ !-- @ !-- @ !7-- @ !9-- @ !-- @ !D-- @ !-- @ !7-- @ !-J2E------ 2 CLE2J105006 2 C|E2J 'J72- - - - - - 2 C27JШ| 2 C27J 'J29- - - - - - )2 C?92JpEշsؤu{ 2 C92J '- @ !0D-- @ !<0F-- @ !0-- @ !0-- @ !07-- @ !09-- @ !0-- @ !2D-- @ !2-- @ !27-- @ !2-dLE------ 2 ]LELd105007 2 ]|ELd 'd7L- - - - - -  2 ]L7dѤDZШ|] 2 ]L7d 'dL9- - - - - - 22 ]?9Ldiܳ˺[XjSiϤu{ 2 ]9Ld '- @ !JD-- @ !<JF-- @ !J-- @ !J-- @ !J7-- @ !J9-- @ !J-- @ !LD-- @ !L-- @ !L7-- @ !L-~fE------ 2 wLEf~105008 2 w|Ef~ '~7f- - - - - - 2 w f7~~oi 2 wf7~ '~f9- - - - - - 22 w?9f~첣~䴩]IΦa}o 2 w9f~ '- @ !dD-- @ !<dF-- @ !d-- @ !d-- @ !d7-- @ !d9-- @ !d-- @ !fD-- @ !f-- @ !f7-- @ !f-E------ 2 LE105009 2 |E '7- - - - - - 2 7B 2 7 '9- - - - - - ,2 ?9jsϤΥؤu{ 2 9 '- @ !~D-- @ !<~F-- @ !~-- @ !~-- @ !~7-- @ !~9-- @ !~-- @ !D-- @ !-- @ !7-- @ !-E------ 2 LE105010 2 |E '7- - - - - - 2 7B 2 7 '9- - - - - - #2 ?9nؤu{ 2 9 '- @ !D-- @ !<F-- @ !-- @ !-- @ !7-- @ !9-- @ !-- @ !D-- @ !-- @ !7-- @ !-E------ 2 LE105011 2 |E '7- - - - - - 2 7B 2 7 '9- - - - - - #2 ?9ü֤jӥ~ 2 9( 2 9tγ 2 9) 2 9u{ 2 ?9 '- @ !D-- @ !<F-- @ !-- @ !-- @ !7-- @ !9-- @ !-- @ !D-- @ !-- @ !7-- @ !-E------ 2 LE105012 2 |E '7- - - - - - 2 7uȧ 2 7 - - - - - - 2 7sؤu{B 2 7 '9- - - - - - 2 ?9ùָ 2 95 2 9B 2 96 2 9qΩM 2 93 &2 9qHҧﵽu{ 2 9 '- @ !D-- @ !<F-- @ !-- @ !-- @ !7-- @ !9-- @ !-- @ !0D-- @ !0-- @ !07-- @ !0-0E------ 2 LE0105013 2 |E0 '07- - - - - - 2 70uȧ 2 70 - - - - - - 2 ) 70sؤu{B 2 )70 '09- - - - - - G2 ?(90޾ΥDﵽu{ 2 90 '- @ !D-- @ !<F-- @ !-- @ !-- @ !7-- @ !9-- @ !-- @ !0D-- @ !0-- @ !07-- @ !0-b2E------ 2 OLE2b105014 2 O|E2b 'b72- - - - - - 2 C27buȧ 2 C27b - - - - - - 2 [ 27bQu{B 2 [27b 'b29- - - 22 C?92b}Ʃէs[ 2 C92b6 )2 C92byP]Ƨs - - - - - - 2 [?92bu{ 2 [_92b '- @ !0D-- @ !<0F-- @ !0-- @ !0-- @ !07-- @ !09-- @ !0-- @ !02D-- @ !02-- @ !027-- @ !02-dE------ 2 LEd105015 2 |Ed '7d- - - - - - 2 ud7uȧ 2 ud7 - - - - - - 2 d7Qu{B 2 d7 'd9- - - - - - ,2 ?9dֿƤysؤu{ 2 9d '- @ !bD-- @ !<bF-- @ !b-- @ !b-- @ !b7-- @ !b9-- @ !b-- @ !0dD-- @ !0d-- @ !0d7-- @ !0d-E------ 2 LE105 2 dE016 2 |E '7- - - - - - 2 7uȧ 2 7 - - - - - - 2 7Qu{B 2 7 '9- - - - - - G2 ?(9sϨ˧Lϰxsؤu{ 2 9 '- @ !D-- @ !<F-- @ !-- @ !-- @ !7-- @ !9-- @ !-- @ !0D-- @ !0-- @ !07-- @ !0-E------ 2 LE105017 2 |E '7- - - - - - 2 7uȧ 2 7 - - - - - - #2 7åͤUDu{B 2 7 '9- - - - - - ,2 ?9äBztGu{ 2 9 '- @ !D-- @ !<F-- @ !-- @ !-- @ !7-- @ !9-- @ !-- @ !0D-- @ !0-- @ !07-- @ !0-*E------ 2 LE*105018 2 |E* '*7- - - - - - 2 7*uȧ 2 7* - - - - - - #2 #7*åͤUDu{B 2 #7* '*9- - - - - - ;2 ? 9*}ƦäBztiyu{ 2 ?9* '- @ !D-- @ !<F-- @ !-- @ !-- @ !7-- @ !9-- @ !-- @ !0D-- @ !0-- @ !07-- @ !0-\,E------ 2 ILE,\105019 2 I|E,\ '\7,- - - - - - 2 =,7\uȧ 2 =,7\ - - - - - - &2 U,7\Ou{޲zB 2 U%,7\ '\,9- - - - - - #2 I?9,\ۤsu{ 2 I9,\ '- @ !*D-- @ !<*F-- @ !*-- @ !*-- @ !*7-- @ !*9-- @ !*-- @ !0,D-- @ !0,-- @ !0,7-- @ !0,-^E------ 2 {LE^105020 2 {|E^ '7^- - - - - - 2 o^7uȧ 2 o^7 - - - - - - &2 ^7Ou{޲zB 2 %^7 '^9- - - - - - #2 {?9^lsu{ 2 {9^  2 {9^ '- @ !\D-- @ !<\F-- @ !\-- @ !\-- @ !\7-- @ !\9-- @ !\-- @ !0^D-- @ !0^-- @ !0^7-- @ !0^-E------ 2 LE105021 2 |E '7- - - - - - 2 7jau{B 2 7 '9- - - - - - ,2 ?9sϹDﵽκ@u{ 2 9 '- @ !D-- @ !<F-- @ !-- @ !-- @ !7-- @ !9-- @ !-- @ !D-- @ !-- @ !7-- @ !-E------ 2 LE105022 2 |E '7- - - - - - 2 7jau{B 2 7 '9- - - - - - ,2 ?9˷ﵽγ]I@u{ 2 9 '- @ !D-- @ !<F-- @ !-- @ !-- @ !7-- @ !9-- @ !-- @ !D-- @ !-- @ !7-- @ !-E------ 2 LE105023 2 |E '7- - - - - - 2 7| 2 7 '9- - - - - - 2 ? 9O_ 2 9( 2 9nq 2 9) /2 9|֧QXjӷsؤu{ 2 9 '- @ !D-- @ !<F-- @ !-- @ !-- @ !7-- @ !9-- @ !-- @ !D-- @ !-- @ !7-- @ !-E------ 2 LE105024 2 |E '7- - - - - - 2 7| 2 7 '9- - - - - - D2 ?&9ϫq|֧QXjӷsؤu{ 2 o9 '- @ !D-- @ !<F-- @ !-- @ !-- @ !7-- @ !9-- @ !-- @ !D-- @ !D-- @ !D-- @ !<F-- @ !-- @ !-- @ !-- @ !7-- @ !7-- @ !9-- @ !-- @ !-- @ !-"Systemv ~Xv@[vq - - ccbbaa՜.+,0 X`lt| Q  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRTUVWXYZ[\]^_`abcdeghijklmnopqrstuvwxyz{|~Root Entry FpCData S$1Tablef-WordDocument ESummaryInformation(}\|DocumentSummaryInformation8MsoDataStore-0@Z4CE3EDSS==2-0@Item PropertiesUCompObj n  FMicrosoft Word 97-2003 MSWordDocWord.Document.89q